م

²



ۡ

զ

ө

˞

͟

)

Ƣ

῿

ס

Š

㨿

Ѹ

İ

⬿

Օ

߽

Ȣ

ٰ

ѱ

Ɓ

dž

ٿ

ߏ

ʐ

̻

¹

֦

ֿ

и

᱿

ފ

ˣ

Ÿ

ؾ

ɫ

ڐ

ӎ

ׇ

ͽ

˝

ԭ

ٛ

ڰ

Ӌ

ρ

؂

ׯ

Ȧ

ъ

շ

ҵ

ߏ

߼

Ⱥ

ॿ

˷

Г

ḿ

ɘ

J

܇

˪

⸿

ث

ޏ

ҽ

a

ޜ

ˈ

ߣ

؎

ԯ

Ή

ƻ

ٚ

Ò

و

߶

ۥ

Ɇ

ϼ

͔

Ɵ

؀

̣

ˋ

᫿

֚

А

˦

ʩ

ʃ

׭

Μ

ω

ѓ

⸿

Ž

҆

F

ڃ

К

ױ

⮿

೿

M

ܾ

ׄ

ٌ

ҡ

ب

͸

ܴ

ă

ڪ

ͭ

Ď

ç

Ȏ

Κ

å

ߣ

˃

և

㩿

՘

ش

ˬ

Ҏ

̲

B

̕

ј

Ϯ

cadre